Програмата гарантира готовност на децата за училище. Съдържанието на учебния процес е построено в съответствие със ЗПУО и утвърдените от МОН :
Програма „Активността на детето в ДГ”, под редакцията на авторски колектив с ръководител проф. дпн Надежда Витанова, 1993 ;
И програмна система „Златно ключе“ на издателство Бит и техника.

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.
2.Овладяване на българския книжовен език, като основно средство за общуване.
3.Прилагане на интерактивни техники за работа с деца.
4.Прилагане на иновативни подходи в работата на педагога.
5.Използване на ИКТ при реализация на учебно – възпитателната работа във всички групи.
6.Формиране на национална принадлежност, чрез честване на характерните за българите традиционни и национални празници.
7.Формиране на толерантно отношение към различните етноси.
8.Децата от наблюдатели да се превърнат в творци.
9.Стимулиране на обществените изяви на децата.
10.Посещения на културни и природни забележителности.
11.Открити практики за родители и общественост.
12.Работа с родители за подпомагане на взаимодействието семейство – ДГ.
13.Усъвършенстване на диагностичния инструментариум, като основно средство за качеството на учебно – възпитателния процес.
14.Отговорност на ДГ за външни влияния, които я обогатяват.
15.Подготовка на децата за училище чрез изграждане на необходимите качества за съответната учебна дейност.
16.Осигуряване на нормални условия за реализиране организацията и съдържанието   за осъществяване на образователните цели.
17.Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.
Процесът по образование, възпитание и социализация в ДГ „Приятели” осигурява разностранното развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст в ДГ и от 11 месечна до 3 годишна възраст в ДЯ, съобразно техните възрастови и индивидуални особености по основните направления: физическа, социално-личностна, познавателна, речева и художествено-естетическа култура.
В ДГ „Приятели” се работи с 50% деца – билингви.
Учебното съдържание се разпределя по Образователни направления, съобразно Наредба № 5 /от 05.06.2016 г.
ДОС включват следните направления:
Български език и литература /БЕЛ/;
Математика;
Околен свят;
Конструиране и Технологии;
Физическа култура;
Музика;
Изобразително изкуство.