Детска градина „Приятели“  гр.Куклен

Добре дошли при нас!

На 15.09.2022 г. детската градина се включи в кампанията „Вместо цвете да дарим надежда“ в помощ на наводнените села Богдан и Каравелово.

Родителите от група „Мечо Пух“ и от група „Балони“ участваха в дарителската кампания  „Заедно за Есин“ и децата от двете групи получиха стени, изрисувани с прекрасни рисунки на анимационни герои от художничката Ирина Павлова

Детска градина „Приятели“ се включва в кампанията на „Капачки за бъдеще“ и този мил другар, който изработихме с много любов очаква да бъде посетен на централния вход на детската градина.

Съобщение

В детската градина приключиха ремонтните дейности по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура детска градина „Приятели“ гр. Куклен“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020.

ДГ „Приятели“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 2, включваща обезпечаване на средства за такси за детска градина на деца, чиито родители:

  1. Получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи) или

     2. Семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността.

Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството.

Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.

 

Дейности в детска градина „Приятели“

Възпитание, обучение, игри – Това са най-важните дейности в детската градина. Те са заложени в НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН и са приоритет на екипа от педагогически специалисти в детската градина.

Ритуализация на живота в детската градина – За формиране на чувство за принадлежност на децата към детската градина са предвидени разнообразни дейности. Още при откриване на учебната година децата с гордост посрещат знамето и пеят химна на детското заведение. Периодично или ежегодно се представяме пред обществеността и родителите с концерт в читалище „Никола Вапцаров”. В края на всяка учебна година изпращаме най-големите ни възпитаници с изява пред родителите и официално връчване на свидетелства за завършена подготвителна група

Допълнителни дейности извън учебната програма – ДГ „Приятели“ предлага на родителите и на децата възможност за включване в допълнителни дейности – английски език и танци, които се провеждат от квалифицирани преподаватели. 

Празници и развлечения – Това са любимите моменти на нашите възпитаници. Наред с празнуването на личните празници като рождени и имени дни, децата имат възможност всеки месец да се забавляват с постановки на актьори от кукления театър, да посрещат всички заедно Есента, Дядо Коледа и Баба Марта.

Работа с родителите – Родителите се включват в дейността на ДГ „Приятели” не само като наблюдатели по време на тържества и открити моменти, но и като преки участници в разнообразни дейности, организирани от педагогическия екип или предложени от самите тях, като изработване на украса и дидактически табла за групите, участие в тренинги за родители, участие в групови проекти и много други.