Програмата гарантира готовност на децата за училище. Съдържанието на учебния процес е построено в съответствие със ЗПУО и утвърдените от МОН :
Програма „Активността на детето в ДГ”, под редакцията на авторски колектив с ръководител проф. дпн Надежда Витанова, 1993 ;
И програмни системи „Приятели” на издателство Анубис.

Учебното съдържание се разпределя по Образователни направления, съобразно Наредба № 5 /от 03.06.2016 г.

Възпитателно- образователният процес в ДГ „Приятели” осигурява разностранното развитие на деца от 3 до 7 годишна възраст в ДГ и от 11 месечна до 3 годишна възраст в ДЯ, съобразно техните възрастови и индивидуални особености по основните направления: физическа, социално-личностна, познавателна, речева и художествено-естетическа култура.

В ДГ „Приятели” се работи с 50% деца – билингви.

Учебното съдържание се разпределя по Образователни направления, съобразно Наредба № 5 /от 05.06.2016 г.

ДОС включват следните направления:
Български език и литература /БЕЛ/;
Математика;
Околен свят;
Конструиране и Технологии;
Физическа култура;
Музика;
Изобразително изкуство.

ден-на-семейството-открит-момент-с-родители

Начало на учебната година

Покана Ръководствотона ДГ "Приятели", съвместно с целия екип и прекрасните ни деца, най-учтиво...

Класиране за прием на деца в І-ва група за учебната 2019/20 г.

Уважаеми родители, децата, които навършват три години през текущата календарна година ще...
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход, основен фактор за социално развитие на децата, и професионална изява на педагогическия екип.
2.Овладяване на българския книжовен език, като основно средство за общуване.
3.Прилагане на интерактивни техники за работа с деца.
4.Прилагане на иновационни подходи в работата на педагога.
5.Използване на ИКТ при реализация на учебно – възпитателната работа във всички групи.
6.Формиране на национална принадлежност, чрез честване на характерните за българите традиционни и национални празници.
7.Формиране на толерантно отношение към различните етноси.
8.Децата от наблюдатели да се превърнат в творци.
9.Стимулиране на обществените изяви на децата.
10.Посещения на културни и природни забележителности.
11.Открити практики за родители и общественост.
12.Работа с родители за подпомагане на взаимодействието семейство – ДГ.
13.Усъвършенстване на диагностичния инструментариум, като основно средство за качеството на учебно – възпитателния процес.
14.Отговорност на ДГ за външни влияния, които я обогатяват.
15.Подготовка на децата за училище чрез изграждане на необходимите качества за съответната учебна дейност.
16.Осигуряване на нормални условия за реализиране организацията и съдържанието   за осъществяване на образователните цели.
17.Участие в проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база на детската градина и подобряване условията на възпитание и обучение.
МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа.

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация с оглед на новите изисквания и предизвикателства на висококонкурентния пазар на труда.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата до 7-годишна възраст

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ „Приятели” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.

Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Р България и света.

ЦЕЛ
Да се развие максимално потенциалът на всяко дете благодарение на приноса и опита на възрастните – родители и учители. Да продължи работата на екипа по отношение възпитаване на принадлежност към групата, детската градина, града, държавата.

СТРАТЕГИИ
1.Повишаване степента на свободата на детето във взаимодействието му със средата и повишаване на автономността му на базата на разнообразна информация.
2.Постигане на ефективна връзка между детската градина, семейството и социалните институции.

ПРИОРИТЕТИ
1.Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление от държавните образователни изисквания.
2.Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата.
3.Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете.

пижамено парти
родители, участвали в юбилейния концерт на ДГ Приятели
малки жабчета
малки зайчета - І група