Директор на детска градина „Приятели“ е г-жа Надка Щътова, под чието ръководство работят много добри педагогически специалисти, помощник-възпитатели, обслужващ персонал и медицински сестри. В детската градина се отлеждат, възпитават и обучават над 170 деца. Ние сме институция, която функционира като обшинско детско заведение на Обшина Куклен. Има изградена ясна визия, мисия, цели, задачи и стратегия, ясно формулирани правила, критерии за оценка и контрол. Ние създаваме учеща среда и подготвяме детето да се справи с предизвикателствата на новото време.

квалификация на педагогическите специалисти
Детската градина работи с високо ерудиран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек. Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Соня Брайкова - секретар и Дафинка Бозова - домакин на ДГ
Ганиме Сюлейман и Весела Димитрова - готвачки ДГ
Всички се стремят да дадaт необходимото възпитание и обучение според държавните образователни изисквания в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение за участие в обществения живот.
Мая Панайотова - готвач млечна кухня