Детска градина „Приятели“  гр.Куклен

Добре дошли при нас!

Съобщение

В изпълнение на Заповед на Министъра на здравеопазването от 18.03.2021 г. ДГ „Приятели“ гр. Куклен преустановява своята дейност от 22.03 до 31.03.2021 г. За посочения период млечната кухня ще продължи да работи.

Съобщение

В детската градина започнаха ремонтните дейности по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура детска градина „Приятели“ гр. Куклен“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020.

ДГ „Приятели“ участва в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 2, включваща обезпечаване на средства за такси за детска градина на деца, чиито родители:

  1. Получават социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи) или

     2. Семейни помощи за деца по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца и имат декларирани доходи на член от семейството под прага на бедността.

Допълнителни критерии за идентифицирането на децата от тази група са данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) от работните карти „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството.

Лицата, отговарящи на критериите и попадащи в целевата група се идентифицират от МОН по данни на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Дължимите от тези лица такси ще бъдат заплащани на общините за сметка на проекта.

 

Дейности в детска градина „Приятели“

Възпитание, обучение, игри – Това са най-важните дейности в детската градина. Те са заложени в НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН и са приоритет на екипа от педагогически специалисти в детската градина.

Ритуализация на живота в детската градина – За формиране на чувство за принадлежност на децата към детската градина са предвидени разнообразни дейности. Още при откриване на учебната година децата с гордост посрещат знамето и пеят химна на детското заведение. Периодично или ежегодно се представяме пред обществеността и родителите с концерт в читалище „Никола Вапцаров”. В края на всяка учебна година изпращаме най-големите ни възпитаници с изява пред родителите и официално връчване на свидетелства за завършена подготвителна група

Допълнителни дейности извън учебната програма – ДГ „Приятели“ предлага на родителите и на децата възможност за включване в допълнителни дейности – английски език и танци, които се провеждат от квалифицирани преподаватели. – График за провеждане на допълнителните дейности за учебната 2020/21 г.

Празници и развлечения – Това са любимите моменти на нашите възпитаници. Наред с празнуването на личните празници като рождени и имени дни, децата имат възможност всеки месец да се забавляват с постановки на актьори от кукления театър, да посрещат всички заедно Есента, Дядо Коледа и Баба Марта.

Работа с родителите – Родителите се включват в дейността на ДГ „Приятели” не само като наблюдатели по време на тържества и открити моменти, но и като преки участници в разнообразни дейности, организирани от педагогическия екип или предложени от самите тях, като изработване на украса и дидактически табла за групите, участие в тренинги за родители, участие в групови проекти и много други.